ZIMBABWEHYMNE ZIMBABWEEN : BENI SOIT LA TERRE DU ZIMBABWE

de Solomon MUTSWAIRO

Version française

Portez haut la bannière, le drapeau du Zimbabwe
Symbole de la victoire proclamée de la liberté ;
Nous louons le sacrifice de nos héros,
Et jurons de protéger notre pays de l'ennemi ;
Et puisse le Tout-Puissant protéger et bénir notre pays.

O beau Zimbabwe, si magnifiquement orné
Avec des montagnes, des rivières qui coulent librement en cascade ;
Puisse la pluie abonder et fertiliser nos champs ;
Que nous soyons nourris, notre travail béni ;
Et puisse le Tout-Puissant protéger et bénir notre pays.

O Dieu, nous t'implorons de bénir notre pays natal ;
La terre de nos pères dont nous sommes tous dépositaires ;
Du Zambèze au Limpopo
Puissent nos gouvernants être exemplaires ;
Et puisse le Tout-Puissant protéger et bénir notre pays.


Version anglaise

O lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory ;
We praise our heros' sacrifice,
And vow to keep our land from foes ;
And may the Almighty protect and bless our land.

O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountians, and rivers cascading, flowing free ;
May rain abound, and fertile fields ;
May we be fed, our labour blessed ;
And may the Almighty protect and bless our land.

O God, we beseech Thee to bless our native land ;
The land of our fathers bestowed upon us all ;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary ;
And may the Almighty protect and bless our land.


Version shona

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga ;
Neropa zhinji ramagamba,
Tiidzivirire kumhandu dzoze ;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza ;
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa ;
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe ;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe ;
Nyika yamadzitateguru edu tose ;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo
Navatungamiri vave nenduramo ;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.


Version ndébélé

Phakamisan' if'legi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko ;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu,
Silivikele ezithan izonke ;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo ;
Izulu kaline, izilimo zande ;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe ;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe ;
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke ;
Kusuk' eZambezi Kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho ;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.


© Copyright Palac 1998-2011. Tous droits réservés.