MALDIVESHYMNE MALDIVIEN

de Mohamed JAMEEL DIDI

Version divehi

Chorus
Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam,
Gavmii bahun gina heyo du'aa
Kuramun Kuriimesalaam.


Gavmii nishaanang hurumataa ekuboo lambai tibegen
Audaanakan libigen e vaa didaak kuriime salaam.

Chorus

Nasraa nasibaa kaamyaabuge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.

Chorus


© Copyright Palac 1998-2011. Tous droits réservés.